בגלויות אלו (כמו במכתבו של יענקל בסיפורינו), טמונים רמזים המעידים על מצבם הקשה של שולחיהם.
קראו ונסו לנחש למה התכוון באמת כותב הגלויה.

נכתב עפ"י מכתבים שנמצאו בארכיונים שונים:
ארכיון יד ושם,
ארכיון משואה,
אוסף 'בית עדות' באריאל, ועוד.

תודה על רשותם להשתמש במקורות אלו.