המשימה של מוּ-לואלםפרה אדומה (צילום: GeographBot, Wikimedia Commons)

פרה אדומה היא פרה שצבע שערה חום אדמדם, ובזמן המקדש היו משתמשים בה לטיהור אנשים שנטמאו בטומאת מת. פירוט דיני פרה אדומה מופיעים בחומש בספר במדבר, פרשת חוקת. וטעם המצווה אינו ידוע.
מאז חורבן הבית, אין נוהגים בארץ מנהג זה.

קהילת ביתא ישראל באתיופיה, שהיתה מנותקת לאורך השנים מהקהילה בארץ, המשיכו לקיים את מצוות התורה שבכתב. את התורה שבע"פ לא הכירו. כך המשיכו להקפיד על דיני טהרה הכתובים בתורה, ולכן גם המשיכו להשתמש באפר פרה אדומה. הפרה האדומה האחרונה נשחטה באתיופיה בשנת 1952.
 
בספר 'מבצע אחים', מולואלם שומר על הכד של סבו ובו אפר פרה אדומה, המסמל את המנהגים המיוחדים לביתא ישראל.